Нововведения информационных технологий 2017


Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.
- 50 - Методи виявлення знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація;• кластеризація – групування об’єктів на основі даних, що• описують сутність об’єкту.

Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.
Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.