Нововведения информационных технологий 2017


- 57 - 4.4.
Джерелами інформації можуть бути усні повідомлення, друковані та електронні документи, інші матеріальні носії інформації, повідомлення засобів масової інформації тощо Інформацію можна розглядати в таких аспектах: з точки зору ефективності і придатності використання;• її зміст, визначення зв’язків між окремими складовими;• встановлення параметрів інформаційних потоків, форми подання• інформації, її носії, способи систематизації і кодування.

Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).

В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.
► У чому полягає принципова відмінність між інформаційним ресурсом і матеріальними ресурсами? ► Що таке вхідна і вихідна інформація і яка її роль в характеристиці системи? ► Як поділяється інформація за ступенем стабільності? ► Які операції можна здійснювати над інформацією? ► Як класифікується інформація за режимом доступу? ► Що таке економічна інформація та які її основні властивості? ► Роль і місце економічної інформації в системі управління.