Нововведения информационных технологий 2017


Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Життєвий цикл знань.

Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).
Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.

Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.