Нововведения информационных технологий 2017


База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.
► Яка специфіка вхідної інформації для програмованої технології? ► Охарактеризуйте життєвий цикл інформації.

Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Так, наприклад, для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на ПК під управлінням операційних систем сімейства Microsoft Windows використовуються процесори електронних таблиць (ЕТ) Microsoft Excel, спеціалізовані програмні пакети StatSoft Statistica, StatGraphics Plus, SPSS SigmaPlot та інші.

Для створення штрихових кодів та етикеток або ярликів із штрих-кодовими позначками розроблені спеціальні програми.
При оцінюванні ефективності інформаційної технології використовують критерії: а) досягнення функціональної повноти в) своєчасність надходження інформації до користувача б) оперативність обробки г) всі відповіді правильні 7.