Нововведения информационных технологий 2017


Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.
2.2.

Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.
Слабоструктуровані задачі містять як кількісні, так якісні змінні, для них можна частково розробити структуровані процедури знаходження рішень.