Нововведения информационных технологий 2017


Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.
При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.

Найпоширенішими системами штрих-кодування є: а) UPS, EAN в) USB,UPS б) MAN, WAN г) MIS, ERP 2.
Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.

Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.
Особливо потужними можливостями для аналізу даних шляхом використання вбудованих функцій та спеціальних інструментів аналізу даних володіє програмний засіб Gnumeric, який також є кросплатформеним і може працювати як під управлінням операційних систем MS Windows, так і Linux.