Нововведения информационных технологий 2017


Внутрішні дані.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Класифікація – умовне розбиття об’єктів на підмножини на основі їх характерних ознак з метою упорядкування і систематизації Класифікація повинна відповідати таким основним вимогам: повнота охоплення всіх об’єктів множини класифікації;• відмінність груп об’єктів;• відсутність перетинів груп об’єктів;• можливість включення нових груп об’єктів;• лаконічність, чіткість і зрозумілість класифікаційних ознак;• незмінність прийнятої класифікаційної ознаки на всіх рівнях• класифікації.
При оцінюванні ефективності інформаційної технології використовують критерії: а) досягнення функціональної повноти в) своєчасність надходження інформації до користувача б) оперативність обробки г) всі відповіді правильні 7.

Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
Вимоги до даних, що необхідні для проведення сегментації, розділяють на дві групи: дані трансакцій і дані по товарах.