Нововведения информационных технологий 2017


Знак або сукупність знаків, які використовуються для характеристики об’єкта класифікації, це: а) код в) алфавіт б) шифр г) фасет 11.
Графічне і табличне подання даних часто застосовується як зручний інструмент економічного аналізу під час вивчення стану ринку (зокрема, за допомогою так званих графічних інформаційних систем), а також під час планування й прийняття рішень.

Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).
Види інформації.

Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.
Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.