Нововведения информационных технологий 2017


Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.

В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.
Технологічні, виробничі та інформаційні процеси Для визначення відмінностей інформаційного процесу від інших процесів, наведемо наступні означення: Технологічний процес – це послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних операцій і перетворень ресурсів, спрямованих на виготовлення певної продукції Цілеспрямовані процеси можна представити у вигляді схеми: Технологічні процеси автоматичні процеси програмована технологія професійно-технічна технологія науково-технічна технологія науково-дослідна технологія хаотичні процеси Рис.1.1.

З точки зору нейрофізіології, резервуаром свідомості є кора головного мозку, а точніше – зовнішня його частина, яка називається неокортексом, і яка складається з множини ієрархічно пов’язаних шарів.
Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.