Нововведения информационных технологий 2017Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.
Переваги фасетного методу класифікації: гнучкість структури;• можливість включення нових фасет і виключення старих.• Недоліки: нетрадиційність;• складність у випадку обробки даних.• Для фасетної класифікації сума елементів підмножин може бути - 25 - більшою за кількість елементів усієї множини, що беруть участь у класифікації.

Наприклад, життєвий цикл розв’язку задач на ПК полягає у: формалізації постановки задачі;• побудові алгоритму і визначення даних для обробки;• програмуванні;• збиранні та підготовці даних;• виконанні програми на ПК;• аналізі та інтерпретації результатів.• Взаємозв’язок та ієрархію технологій відображають діаграмою: ЖЦ існування об’єкту Технологія створення об’єкту Технологія дослідження 2 3 4 Інформаційна технологія 1 Рис.1.2.
Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.

Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.
Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.