Нововведения информационных технологий 2017


Оскільки результатом технології є не лише продукти, але і послуги, то поняття технології визначається як: Технологія – комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги До сучасної технології висуваються наступні вимоги: високий ступінь поділу процесу на стадії (фази);• системна повнота (цілісність) процесу, який повинен включати• весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершеність дій людини в досягненні поставленої мети; регулярність процесу і однозначність його фаз, що дозволяють• застосовувати середні величини при охарактеризуванні цих фаз, а отже їх стандартизації і уніфікації; технологія є нерозривно пов’язаною із процесом – сукупністю• дій, які виконуються в часі; технологічний процес здійснюється в штучних системах,• створених для забезпечення реалізації певних потреб.
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.

Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.

Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.
Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.