Нововведения информационных технологий 2017


Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.
Третім етапом розвитку інформаційних технологій можна назвати періодпоявиішвидкоговпровадженнямеханічнихзасобівобробки, зберігання і передачі інформації, таких як друкарська машинка чи арифмометр.

Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.
Вних дані представляються у вигляді таблиць.

Сімейні покупці (сегмент 1).
Зберігання інформації передбачає наявність носія.