6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.

Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Важливою вимогою є стабільність кодів.

Дані – це основа інформації.
Оскільки результатом технології є не лише продукти, але і послуги, то поняття технології визначається як: Технологія – комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги До сучасної технології висуваються наступні вимоги: високий ступінь поділу процесу на стадії (фази);• системна повнота (цілісність) процесу, який повинен включати• весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершеність дій людини в досягненні поставленої мети; регулярність процесу і однозначність його фаз, що дозволяють• застосовувати середні величини при охарактеризуванні цих фаз, а отже їх стандартизації і уніфікації; технологія є нерозривно пов’язаною із процесом – сукупністю• дій, які виконуються в часі; технологічний процес здійснюється в штучних системах,• створених для забезпечення реалізації певних потреб.